სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემის დამტკიცების თაობაზე„სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის,„სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და„ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის საფუძველზე,დამტკიცებულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა