,,სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის, „საქართველოს თავდაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-8 პუნქტისა და „საქართველოს თავდაცვისსამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის№580 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის „ფ.ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამიად დამტკიცდა :

ა) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ემბლემები

ბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის დროშები