სახელმწიფო დროშის დაშვების წესი გთხოვთ იხილოთ საქართველოს მთავრობის მთავრობის (2019 წლის #282 დადგენილება) 

 http://heraldika.ge/upl…/mtavrobis_dadgenileba_12_ivnisi.pdf