2020 წლის 19 მარტს  ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თელავის მუნიციპალიტეტმა შესათანხმებლად წარმოუდგინა მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების ესკიზები. ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების გათვალისწინებით საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მე-8 მუხლის მე-პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა.გ" ქვეპუნქტის საფუძველზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ა/წ 24 მარტს N14 დადგენილებით დაამტკიცა თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოები (გერბი და დროშა)