საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  სსიპ -  ჯანმრთელობის ეროვნულმა სააგენტომ  „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის  თანახმად შესათანხმებლად წარმოადგინა ემბლემის პროექტი. ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა  და დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს ერთობლივი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა და დამტკიცდა სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ემბლემა. (იხ დოკუმენტაცია)

 

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი