სპეციალური საგამოძიებო სამსახურმა „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის  თანახმად შესათანხმებლად წარმოადგინა ემბლემის პროექტი. ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა  და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ერთობლივი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა და დამტკიცდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ახალი ემბლემა. (იხ.დოკუმენტაცია)