საქართველოს თავდაცვის მინისტრის (№69 17.10 2022 ) ბრძანებით დამტკიცდა:
ა) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ემბლემები
ბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დროშები
გ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დროშები და ემბლემები.
ამავე ბრძანებით დამტკიცებული და განსაზღვრულია სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოებისთვის ფერის კოდები.(იხ.დოკუმენტაცია)

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი