გამოფენა გორში 04.05.2017.
03.05.2017
გამოფენა მარნეულში
20.04.2017
ჰერალდიკის საკითხების განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომა
07.04.2017
კ ო ნ კ უ რ ს ი
07.04.2017
მამუკა წურწუმიას მონოგრაფიის პრეზენტაცია
29.03.2017
პ რ ე ზ ე ნ ტ ა ც ი ა
27.03.2017
კ ო ნ კ უ რ ს ი
23.03.2017
შეხვედრა ჩეხეთში
14.02.2017
საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
14.01.2017