მამუკა წურწუმიას მონოგრაფიის პრეზენტაცია
29.03.2017
პ რ ე ზ ე ნ ტ ა ც ი ა
27.03.2017
კ ო ნ კ უ რ ს ი
23.03.2017
შეხვედრა ჩეხეთში
14.02.2017
საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
14.01.2017
ჰერალდიკის საბჭოს ვიზიტი ლევილსა და ფ.მიტერანის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაშ
16.11.2016
გამოფენა საჩხერის მუნიციპალიტეტში
04.11.2016
საქართველოს მთავარი პროკურატურა ღია და გამჭვირვალე კონკურსს აცხადებს
13.10.2016
საქართველოს მთავარი პროკურატურა ღია და გამჭვირვალე კონკურსს აცხადებს
13.10.2016