ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს ჰერალდიკის საკითხების განმხილველი  მუდმივმოქმედი კომისიის  შემადგენლობა

  

მამუკა წურწუმია


 

ელდარ შენგელაია


მამუკა გონგაძე


თორნიკე ასათიანი


იოსებ ბიჭიკაშვილი


ზაქარია კიკნაძე


დავით კლდიაშვილი


გოჩა ჯაფარიძე


თემურ ჯოჯუა


ნიკო  ჯავახიშვილი


დავით გოგუაძე


გიორგი ლობჟანიძე 

 

 

 

თავმჯდომარე; ისტორიკოსი, ჰერალდიკის სპეციალისტი

 

 

  ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე


  ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე


  ჰერალდიკის სპეციალისტი


  ისტორიკოსი; ჰერალდიკის სპეციალისტი


  მხატვარი; ჰერალდიკის სპეციალისტი


  ჰერალდიკის სპეციალისტი


  ისტორიკოსი; პროფესორი


  ისტორიკოსი; პროფესორი


  ისტორიკოსი; პროფესორი


 ისტორიკოსი არქიტექტორი

 

 ჰერალდიკის სპეციალისტი