საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს ჰერალდიკის საკითხების განმხილველი  მუდმივმოქმედი კომისიის   შემადგენლობა:


 1. მამუკა წურწუმია -თავმჯდომარე, ისტორიის დოქტორი
 2. ელდარ შენგელაია -ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე
 3. მამუკა გონგაძე - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
 4. თორნიკე  ასათიანი - მოადგილე, ისტორიის დოქტორი ჰერალდიკის სპეციალისტი
 5.  გოჩა ჯაფარიძე - ისტორიის დოქტორი, ისტორიკოსი, პროფესორი
 6. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ისტორიკოსი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი
 7. დავით კლდიაშვილი - ჰერალდიკის სპეციალისტი
 8. თემურ ჯოჯუა - ისტორიის დოქტორი, პროფესორი
 9. ზაქარია კიკნაძე - მხატვარი, ჰერალდიკის სპეციალისტი
 10. მირიან კიკნაძე - მხატვარი, ჰერალდიკის სპეციალისტი
 11.  ირაკლი ფაღავა - ისტორიის დოქტორი, ნუმიზმატიკის სპეციალისტი
 12.  დავით ჩხეიძე - ჰერალდიკის საბჭოს დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის უფროსი
 13.  გიორგი ლობჟანიძე -  ჰერალდიკის სპეციალისტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 14. მაია ლომაძე - ჰერალდიკის საბჭოს ანალიტიკის განყოფილების უფროსი,კომისიის მდივანი