საქართველოს მთავრობის  # 5 7 2     აღსრულებისათვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაცია  (იხილეთ: ფონტი, Adobe Illustrator, PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

         

 კ ა ნ ო ნ ე ბ ი

 • საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
 • საქართველოს კანონი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
 • საქართველოს კანონი საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ
 • საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების შესახებ 
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება, საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებთან ერთად სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების აღმართვის, გამოფენისა და გამოსახვის წესის დამტკიცების შესახებ.12.06.2019
 • „საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულება " 29.09.2020
 • „საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • საქართველოს მთავრობის #572 დადგენილება აღმასრულებელი ხელისუფლების, ზოგიერთი საჯარო დაწესებულების ემბლემის გამოსახვის წესი  https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5643164?publication=0

 •  

 • სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ კანონის  მიღების შემდგომ დამტკიცებული სიმბოლოები  (22.02 2019. N4313-IIს) 

 • 18.10.2019  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა 
 • 07.11.2019  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
 • 01.16.2020  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
 • 05.02.2020  შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ლოგო 
 • 17.02.2020  სსიპ -საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
 • 31.03.2020  თელავის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული სიმბოლოები
 • 30.07.20.-03.08.20. დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის დროშა და მისი აღმართვისა და გამოფენის წესი
 • 05.08.2020 შსს აკადემიის ემბლემა და თანამშრომელთა ფორმის ტანსაცმელი
 • 19.08.2020 "უწყებრივი მედლის და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის                           მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის #60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 04.12.2020. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანება No01-212 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედლით დაჯილდოების წესისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ.
 • 03.12.2020. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება No164 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №990 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 24.02.2021. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ლოგო
 • 18.03.2021. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #11, "უწყებრივი მედლისა და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის #60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე     /   მედლის ესკიზი
 • 07.07.2021. დადგენილება N-13 ქ. ოზურგეთი 7 ივლისი 2021 წელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების შესახებ
 • 23.08.2021. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №485, 2019 წლის 31 დეკემბერი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ
 • 09.08.2021. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #58, „უწყებრივი მედლისა და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის №60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 06.09.2021. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #01-76/ნ, 6 სექტემბერი 2021 წელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ
 • 06.09.2021. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #01-77/ნ, 6 სექტემბერი 2021 წელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ
 • 27.09.2021. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სამსახურებრივი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და თადარიგის პოლიციელის მოწმობის დამტკიცებისა და გაცემის წესი
 • 26.11.2021. სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ემბლემა
 • 02.02.2022. სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა 
 • 10.02.2022.სსიპ მინერალური რესურსების სააგენტო 
 • 19.04.2022 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
 • 27.05.2022 სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის ემბლემა
 • 20.06.2022 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უნიფომები და საშვი 
 • 07.07.2022 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომ - სააგენტო) ტერიტორიული  ორგანოების - პრობაციის ბიუროების ოფიცერთა და სააგენტოს ცალკეულ მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ფორმის ნიმუში და მისი გამოყენების წესი 
 • 26.12.2022. სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ემბლემა
 • 27.12.2022.დამტკიცდა: ა) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ემბლემებიბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დროშები. გ)საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ დროშები და ემბლემები.
 • 16.01.2023.  სს - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
 • 20.02.2023. შსს აკადემიის დროშა

 • იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი