სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ საქართველოს ჰერალდიკის საბჭოსთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობით, შეიმუშავა და დაამტკიცა მადლობის სიგელისა და სერტიფიკატის ფორმა (სტანდარტი).

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი