საქართველოს მთავრობის  # 5 7 2     აღსრულებისათვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაცია  (იხილეთ: ფონტი, Adobe Illustrator, PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

         

 კ ა ნ ო ნ ე ბ ი

 


 • საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
 • საქართველოს კანონი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
 • საქართველოს კანონი საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ
 • საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების შესახებ 
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება, საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებთან ერთად სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების აღმართვის, გამოფენისა და გამოსახვის წესის დამტკიცების შესახებ.12.06.2019
 • „საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულება " 29.09.2020
 • „საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • საქართველოს მთავრობის #572 დადგენილება აღმასრულებელი ხელისუფლების, ზოგიერთი საჯარო დაწესებულების ემბლემის გამოსახვის წესი  https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5643164?publication=0

 •  

 • სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ კანონის (22.02 2019. N4313-IIს) და საქართველოს მთავრობის 572-ე დადგენილების  (14.12.2022)  მიღების შემდგომ დამტკიცებული სიმბოლოები  

 • 18.10.2019  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა 
 • 07.11.2019  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
 • 01.16.2020  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
 • 05.02.2020  შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ლოგო 
 • 17.02.2020  სსიპ -საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
 • 31.03.2020  თელავის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული სიმბოლოები
 • 30.07.20.-03.08.20. დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის დროშა და მისი აღმართვისა და გამოფენის წესი
 • 05.08.2020 შსს აკადემიის ემბლემა და თანამშრომელთა ფორმის ტანსაცმელი
 • 19.08.2020 "უწყებრივი მედლის და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის                           მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის #60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 04.12.2020. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანება No01-212 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედლით დაჯილდოების წესისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ.
 • 03.12.2020. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება No164 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №990 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 24.02.2021. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ლოგო
 • 18.03.2021. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #11, "უწყებრივი მედლისა და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის #60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე     /   მედლის ესკიზი
 • 07.07.2021. დადგენილება N-13 ქ. ოზურგეთი 7 ივლისი 2021 წელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების შესახებ
 • 23.08.2021. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №485, 2019 წლის 31 დეკემბერი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ
 • 09.08.2021. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება #58, „უწყებრივი მედლისა და სამკერდე ნიშნის ნიმუშების და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 ივნისის №60 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • 06.09.2021. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #01-76/ნ, 6 სექტემბერი 2021 წელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ
 • 06.09.2021. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #01-77/ნ, 6 სექტემბერი 2021 წელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ
 • 27.09.2021. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სამსახურებრივი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და თადარიგის პოლიციელის მოწმობის დამტკიცებისა და გაცემის წესი
 • 26.11.2021. სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ემბლემა
 • 02.02.2022. სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა 
 • 10.02.2022.სსიპ მინერალური რესურსების სააგენტო 
 • 19.04.2022 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
 • 27.05.2022 სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის ემბლემა
 • 20.06.2022 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უნიფომები და საშვი 
 • 07.07.2022 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომ - სააგენტო) ტერიტორიული  ორგანოების - პრობაციის ბიუროების ოფიცერთა და სააგენტოს ცალკეულ მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ფორმის ნიმუში და მისი გამოყენების წესი 
 • 26.12.2022. სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ემბლემა
 • 27.12.2022.დამტკიცდა: ა) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ემბლემებიბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დროშები. გ)საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ დროშები და ემბლემები.
 • 16.01.2023სს - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
 • 20.02.2023. შსს აკადემიის დროშა
 • 20.06.2023  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება (N41/ნ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა დასოციალური დაცვის სამინისტროსა და სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლსდაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სახელმწიფო მნიშვნელობისსიმბოლოების დამტკიცების შესახებ 
  იხ.   ნიმუშები
 • 22. 03. 2023 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, ბატონ ლევან დავითაშვილის  ბრძანება სამინისტროს ოფიციალური კორესპოდენციის/წერილის და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების შესახებ.    იხ. ნიმუში
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული სსიპ-ების: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის (18.04.23), ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (19. 05.23) და სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტოთა (12.07.23) ხელმძღვანელების ბრძანებები ოფიციალური კორესპონდენციის/წერილის და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების შესახებ
  04.12.2023. ბრძანება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის კურორტების განვითარების სააგენტოს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართები:1,2,3.)
 • 03.07.2023. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, ბატონმა ვაჟა ტაბატაძემ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის გათვალისწინებით,
  შესათანხმებლად წარუდგინა სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ლოგოს, ოფიციალური კორესპონდენციის (წერილის) და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ქართულ და ინგლისურენოვანი ნიმუშები.
 • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ბატონ ოთარ შამუგიას ბრძანებები სამინისტროსთან არსებული სსიპების - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის (№2-179; 5.04.2023), სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის (N2-532; 10.07.2023), ეროვნული სატყეო სააგენტოს (№2-251, 3.05.2023) და ღვინის ეროვნული სააგენტოს (№2-176, 04.04.2023) სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოს, მისი აღმართვის, გამოფენისა და გამოსახვის წესის დამტკიცების შესახებ. იხ. ნიმუშები
 • 13.10.23. საქართველოს საქართველოს თავდაცვის  მინისტრის ბრძანება N102 „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2022 წლის 17 ოქტომბრის №69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." ნიმუშები: დანართი 6, დანართი 7, ასევე დაამტკიცა სერტიფიკატისა და მადლობის სიგელის სტანდარტი (ფორმები)
 • 26.12. 2023. საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროსთან არსებული სსიპ კოლეჯის "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის" დირექტორის ბრძანების (N289) საფუძველზე დამტკიცდა ამავე კოლეჯის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები: ოფიციალური კორესპოდენციის/წერილისა (დანართი 1) და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (დანართი 2) ბლანკები.
 • 26.12.23. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის ბრძანება N143/ნ - ამავე სამინისტროს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების), ოფიციალური კორესპოდენციის (ქართული და ინგლისური ვერსია) ბლანკების, მედიასთან საკომუნიკაციო ბანერის, სამინისტროში ფიზიკური პირების (თანამშრომლებისა და სტუმრების), ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით შემოსასვლელი საშვის ფორმების დამტკიცების შესახებ. იხ. შესაბამისი დანართები
 • 12.01.24.  „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2022 წლის 17 ოქტომბრის №69,  2023 წლის 29 ნოემბრის N118, 2023 წლის 12დეკემბრის N121,  2023 წლის 29 დეკემბრის N138 ბრძანებში ცვლილებების შეტანის შესახებ, შესაბამისი დანართითა და ნიმუშებით(1,2)
 • 12.02.24. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გიორგი ამილახვრის ბრძანებით-N 27/ნ, დამტკიცდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ახალგაზრდობის სამინისტროს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები: ემბლემის ფორმა (დანართი 1), მედიასთან საკომუნიკაციო და ბანერის ფორმა (დანართი2), ოფიციალური კორესპოდენციის/წერილის ბლანკის ქართული და ინგლისური ვერსია (დანართი3და 4), ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბლანკი (დანართი 5)
 • 16.02.24. ბრძანება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური კორესპონდენციის/წერილის და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი 1,2)
 • 16.02. 24.  საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის  ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი- ოფიციალური კორესპონდენციის/წერილის და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუშები - 1 და 2
 • იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი