საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო


მამუკა გონგაძე- ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე

დავით ჩხეიძე  - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

ელდარ შენგელაია - კონსულტანტი

ვიქტორია სარჯველაძე - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

მარინა არაბული -ადმინისტრაციული სამსახურის ფინანსური უზრუნველყოფის უფროსი

მაია ლომაძე  - დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის ანალიტიკის განყოფილების უფროსი

ციცინო ზაქაიძე - ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

თამთა მელელაშვილი - დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის ანალიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

მიხეილ მირზიაშვილი -  დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის ანალიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი