აფხაზეთის სიმბოლიკა
ჰერალდიკის სახლემწიფო საბჭოს მიერ შემუშავებული პროექტი

 

ჰერალდიკის საბჭოს მიერ შემუშვებული გერბის პროექტი

 

ჰერალდიკის საბჭოს მიერ შემუშვებული დროშის პროექტი