დამტკიცდა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ემბლემა
26.11.2021
მხატვარ -ჰერალდიკოსის ზაქარია კიკნაძის პერსონალური გამოფენა
22.10.2021
დამტკიცდა შსს სისტემის მოწმობები
30.09.2021
დამტკიცდა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს
13.09.2021
დამტკიცდა სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის ემბლემა 13.09.21.
13.09.2021
დამტკიცდა საიუბილეო მედალი „დიდგორი-900"
07.09.2021
დამტკიცდა დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
23.08.2021
მამუკა გონგაძე - ოფიციალურად აღმართული ან გამოსახული სიმბოლოსადმი არაღ
22.07.2021
ჰერალდიკის სახელმიწფო საბჭოს თავმჯდომარედ მამუკა გონგაძე დაინიშნა
22.07.2021