ქართული ლიტერატურა და წყაროები

აბულაძე ი. ქართული გერბი. "საქართველოს კალენდარი", თბ., 1903

აკოფაშვილი გ. რაინდობა შუა სუკუნეების საქართველოში. თბ. 1992.

ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. თბ., 1944.

ასათიანი თ. საქალაქო გერბები ქართულ ჰერალდიკაში. თბ. 2001.

ასათიანი თ. საქართველოს გერბი. ჟურნალი "არტანუჯი", #5, თბ., 1996.

ასათიანი თ. ქართული გერბმცოდნეობა (ჰერალდიკა). თბ., 2002.

აფრიდონიძე მ. რაინდთა ინსტიტუტი დასავლეთ ევროპაში და საქართველოში (გერბის წარმოშობის მორალურ-ეთიკური მიზეზები და საფუძვლები)."საისტორიო მოამბე" #81-82,  თბ., 2009.

აფრიდონიძე მ. ჰერალდიკის ისტორია. თბ., 2006.

აღწერილობა საქართველოს რესპუბლიკის ღერბისა. საქართველოს ეროვნული საბჭოს და საქართველოს რესპუბლიკის 1918 წლის 27 დეკემბრის კანონი. წიგნში - საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამართლებრივი აქტების კრებული. 1918-1921 წწ. თბილისი,1990.

ბარნაველი ს. საქართველოს საბეჭდავები და სხვა გლიპტიკური მასალები. თბ., 1965.

ბარნაველი ს. ქართული დროშები. თბ., 1953.

ბაქრაძე დ. მასალები ქართული სფრაგისტიკის ისტორიისათვის, ნაწილი პირველი, თბ., 1978.

ბიჭიკაშვილი ი., ნინიძე დ., მხეიძე ა. ბაგრატიონები. თბ., 1995.

ბიჭიკაშვილი ი., ნინიძე დ., მხეიძე ა. ბაგრატოვანნი (დანართი - ბაგრატიონთა გენეალოგიური ტაბულები). 2 გამოცემა. თბ.,2000.

გამსახურდია ს., შოშიაშვილი ნ., ხიდურელი ზ. საქართველოს სახელმწიფო დროშები და გერბები. თბ., 1990.

გეორგიევსკის ტრაქტატი. 1783 წლის ხელშეკრულება რუსეთის მფარველობაში აღმოსავლეთ საქართველოს შესვლის შესახებ. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო გიორგი პაიჭაძემ. თბ.,1983

ვადბოლსკი მ. საქართველოს ჰერალდიკური სიმბოლიკა. თბ., 1980.

ვახუშტი ბაგრატიონი. საქართველოს ატლასი (მეთვრამეტე საუკუნე). სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე ზ. ტატაშიძე თბ., 1997.

იოანე ბატონიშვილი. კალმასობა. საქართველოს მუზეუმის ხელნაწერი - 2134, ფ. 473 (ხელნაწერი).

იოანე ბატონიშვილი. კალმასობა, წიგნი მეორე. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს ციალა კახაბრიშვილმა და ცოტნე კიკვიძემ. მეორე წიგნის რედაქტორი სარგის ცაიშვილი. თბ., 1991.

კაპანაძე დ. ქართული ნუმიზმატიკა. თბ., 1969.

კლდიაშვილი დ. თნამედროვე საქართველოს ჰერალდიკა. თბ., 2008.

კლდიაშვილი დ. ქართული ჰერალდიკის ისტორია (საქართველოს სახელმწიფოებრიობის სიმბოლოები) წიგნი პირველი - დროშა სვიანად მოხმარებული. თბ., 2003.

მეფე ერეკლეს ბეჭედზედ (წარწერები ერეკლე მეორის, დარეჯან დედოფლისა და ბატონიშვილების ბეჭდებზე). ჟურნალი "ცისკარი", #5, თბ.,1865, გვ.1-2.

საქართველოს დროშები და გერბები ვახუშტი ბაგრატიონის მიხედვით. შემდგენლები: ნარგიზა გამცემლიძე, თამაზ კიკნაძე. თბ., 1991.

ტრაქტატი, დადებული მეფე ერეკლესა და იმეპარტიცა ეკატერინეს შორის 24 ივლისს 1783 წ. ხუცურ-რუსულის ტექსტითურთ. სპბ., 1783.   

"ქსე". მთავარი რედაქტორი ი. აბაშიზე. თბ., 1978. ტ. 3; თბ., 1979. ტ. 4; თბ., 1983. ტ.6; თბ., 1984. ტ.8.

"ქართული სამართლის ძეგლები". 1963. ტ.1.

ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი. ფ.1836, აღ. 1, საქ. 210

ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი. ფ.1836, აღ. 1, საქ. 212.

წურწუმია მ., გონგაძე მ. ქართული ჯილდოები. თბ., 2000.

ხიდაშელი შ.  ესთეტიკური შეხედულებანი ქართულ ნეოპლატონიზმში (არეპაგიტიკა და პეტრიწი). კრ. ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორიის ნარკვევები. (ტ.1). თბ., 1969.

ჯავახიშვილი ნ. ქართული ფალერისტიკა. თბ., 1995.

Бичикашвили И.Л. О знаках инвеституры последних царей Картли и Кахети - Ираклия втарого и его сына Георгия двенадцатогою журн."Гербовед" №44б Мюб 1999.

Гулордава Д.А. Грузинская родовая гералъдика. журн. "Гербовед" № 29, М.,1998.

Дундуа Г.Ф. Нумизматика античной Грузии. Тб. 1987.


 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი