საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  სსიპ -  დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის  თანახმად შეასათანხმებლად წარმოადგინა ემბლემის პროექტი. ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსა  და დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს ერთობლივი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა და დამტკიცდა სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ემბლემა.(იხ დოკუმენტაცია)